ลบ แก้ไข

ไอซีที หนุนอาเซียนติดอันดับ ICT Hub ของโลก

ไอซีที หนุนอาเซียนติดอัน
 
นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่ากระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกลไกการดำเนินงาน 3 ระดับ ดังนี้
 
1. การประชุมระดับรัฐมนตรี (ASEAN Telecommunication and IT Minister Meeting-TELMIN)
2. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASEAN Telecommunication and IT Senior Officials Meeting-TELSOM) และ
3. การประชุมระดับคณะทำงาน (Working Group)
 
ซึ่งมีการกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM 2015) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้มีความแข็งแกร่งและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic transformation) การเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน (People empowerment and engagement) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure development) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development) และการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล (Bridging the digital divide) โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,923 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ