ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒน
 

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน(สามย่าน) กรุงเทพฯ โดยมีนายขจร  วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และภาคท้องถิ่นชุมชน
 
กิจกรรมประกอบด้วย การสรุปผลการจัดทำโครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, การอภิปรายเรื่อง สร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและกีฬาต่อยอดบูรณาการเครือข่ายเชื่อมโยงสู่อาเซียน และการเสวนาหัวข้อ คุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์สู่อาเซียน

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้