ข่าวสารอาเซียน ก.ไอซีที รุกระดมสมองทุกภาคส่วนจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 ข่าวสารอาเซียน ก.ไอซีที
 

นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา Digital Economyประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ว่า กระทรวงได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคการสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้