อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีอเสริมสร้างความร่วมมือในด้านป่าไม้


 


                อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านป่าไม้ผ่านการลงนามในตราสารของการขยายข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีในด้านความร่วมมือป่า (AFoCo)

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้